گواهی نامه ثبت اختراع

تاییدیه از کمپانی کمافرما

تاییدیه از کلینیک سلامت

 تقدیرنامه جشنواره کسب و کار آموزش و پرورش